Реферати

„Струшка музичка есен“ 2014

12 - 14 септември

 

Одбележување на јубилеи и годишнини на македонски автори

Александар Трајковски - Музиката на Трајко Прокопиев во филмовите „Фросина“ и „Волча ноќ“ – почеток на ново поглавје во македонската музичка историја

Гоце Гавриловски - Фолклорните елементи во Суита бр.1, од балетот „Лабин и Дојрана“ на композиторот Трајко Прокопиев

Тихомир Јовиќ - Михајло Николовски Суита за пијано (анализа)

Јана Коловска - Ликот и делото на Михајло Николовски со посебен акцент на неговото хорско творештво

Симона Јовчева - Глигор Смокварски – пионер на македонското симфониско творештво

Викторија Коларовска - Гмирја  - Научната дејност на Гоце Коларовски

 

Дискурси на танцовата едукација

Соња Здравкова Џепароска  - Организација форми, ефекти и проекции

Бистра Делиниколова  - Формална балетска едукација во Македонија

Елена Ристеска - Македонско танцово високо образование 

Викторија Илиоска - Истакнување на потребата за воведување на танцот како предмет во предшколски и школски образовниот систем

 

Образованието и музичко-фолклорната традиција во Македонија

Велика Стојкова – Серафимовска - Влијанието на едукативниот профил на професионалните кадри во градењето на вокалниот музички репертоар на Ансамблот „Танец“

Горанчо Ангелов - Форми на изучување на вештините на свирење на народниот  музички инструмент зурла

Александра Кузман - Едукативниот процес при ревитализацијата на чалгиската музика во Р. Македонија, преку примерот на групата „Chalgia sound system“

 

Музика и образование

Владимир Талевски, м-р Ивана Темелкоска - Програмско – нормативната поставеност на музичкото образование

Љупчо Коскаров - Музиката во функција на интеркултурното образование

Емилија Ристевска Стефановска - Детските музички инструменти во наставниот процес

Ана Петрова - Музичката култура услов за здрава личност

Весна Маљановска - За раното изучување на пијаното

 

100 години по Калистрат Зографски

Димитири Кумбароски - Анализа на напевот „Достойно есть” на прв глас од Архимандритот Калистрат Зографски

Мирјана Павловска Шулајковска  - Црковно – музичката дејност на Јоан Хармосин Охридски ( 1829 – 1890) (кон 185 години од неговото раѓањето)

Игор Гулевски  - Псалтите во Битола од XX век и нивната улога во развојот на источното црковно пеење

Гоце Ристоски  - За ортографските принципи и издавачко-редакторската дејност на Манасиј поп Тодоров ( 1856-1936)


„Струшка музичка есен“ 2013

13 - 15 септември

 

Одбележување на јубилеи и годишнини на македонски автори

Марко Коловски - „Од ист извор – во два слива“

Јана Коловска - Третманот на вокалот во кантатата „Елан – Игри на љубовта“од Александар Лековски”

Симона Јовчева - Третманот на фолклорот во делото „Етнографофонија“ на Ристо Аврамовски

м-р Александар Трајковски - Уметничко – креативниот и организациски влог на Петре Богданов – Кочко во создавањето и развојот на македонската опера

 

Е– музика и Е – средства

д-р Младен Марковиќ - Вирутелниот терен во етномузикологијата

 

Македонската музичко  - црковна практика

м-р Мирјана Павловска Шулајковска - Црковно – музичката дејност на Андон Шахпаски (ок.1860 – 1928)  (кон 85 години од смртта на Андон Шахпаски)

д-р Михајло Георгиевски - Поглед кон црковните псалти, автори на музички ракописи од Македонија

д-р Димитри Кумбароски - Сума на досегашните истражувања на византиската музика во Македонија

 

Аналитички дискурс кон македонската музика и танц

м-р Лејла Халими Лумани - Структурата на музичкиот живот во Тетово во првата деценија на XXI век 

д-р Соња Здравкова Џепароска - Модели за преработка на традиционалниот танцов изворен  материјал

м-р Анита Накова- Новата суита, како дел од македонскиот пијанистички опус и пијанистичка анализа на "Suita" од Томислав Зографски

м-р Тихомир Јовиќ - Полифонијата во композицијата CANTUS CORONATUS од Томислав Зографски

 

Музичко – фолклорната традиција во Македонија

м-р Фатос Лумани - Фолклорот во албанското музичко творештво (со посебен акцент кон хармонскиот систем)

м-р Горанчо Ангелов - Зурлата кај Албанците во Кичево и кичевско

м-р Александра Кузман - Охридската чалгија – етномузиколошки аспекти

 

Зборник „Струшка музичка есен“ 2013


„Струшка музичка есен“ 2012

14 - 16 септември

 

Одбележување на јубилеи и годишнини на македонски автори

Јелица Тодорчевска - Стефан Гајдов - стожер на македонската музичка култура

Ленче Нацев и Гоце Гавриловски - „Копачите“ и „Приспивна“ од Стефан Гајдов

Ивана Јанков и Гоце Гавриловски - Анализа на музичките параметри од аспект на интерпретација во дел од хорското творештво на Стефан Гајдов

Соња Здравкова Џепароска - Љубомир Бранѓолица - симбиоза на звукот и движењето

Елени Новаковска - Илија Пејовски - бас

Мирјана Павловска - Шулајковска - Издавачката дејност на македонскиот музички деец Јане Коџабашија

Игор Гулевски - Обновување на македонското црковно пеење од крајот на 20. до почетокот на 21. век

Димитри Кумбароски - Наум Миладин, живот и дело

 

Музичка педагогија

Илир Адеми - Состојбите и проблемите на музичката педагогија во образовните институции во Република Македонија

Александар Трајковски - Дидактичко-методиските и содржински аспекти на учебниците по солфеж на Благој Цанев

 

Етномузикологија/етнокореологија

Младен Марковиќ - Краток вовед во музичката генетика

Горанчо Ангелов - Изработувањето на традиционалниот инструмент зутла во Струга во 21. век

 

Музикологија/музичка критика

Томе Манчев - Движечкиот (мобилен фактор) во вториот став од кантатата „Сердарот“ на Властимир Николовски

Лејла Лумани - Менди Менѓиќи во современата европска музика

Тихомир Јовиќ - Полифоните форми во необарокот

Фатос Лумани - Семиотичните елементи во композицијата „Жалобна музика“ од В. Лутославски

Тина Иванова - Состојбата на музичката критика денес или зошто е и таа е во криза

Марко Коловски - Македонската музика на трибините на Југословенското музичко творештво (1963-1983)

 

Зборник „Струшка музичка есен“ 2012


„Струшка музичка есен“ 2011

16 - 18 септември

 

медијавистика

Михаило ГеоргиевскиПоглед кон црковните псалти од малешевскиот крај, автори на музички ракописи од 19. век

Игор ГулевскиЦрковното пеење во Битола од преродбенскиот период до нашиве дни

Гоце РистевскиНепознати авторски композиции од Јоан Хармосин Охридски

 

етномузикологија

Родна ВеличковскаПроблемот на женското во традиционалното пеење и живата орална трансмисија на теренот во Македонија

 

музикологија

Валентина Велковска - ТрајановскаАлеаторика - музички јазик застапен во творештвото на дел од македонските композитори

Ванчо-Жан КолевЛичноста, активностите и музичкото творештво на Стојан Стојков

Невенка ТрајковаНеофолклорните толкувања на жанрот сонатина и сонатина во опусот на камерно дуо во творештвото на Стојан Стојков

Гоце ГавриловскиОсобеностите на народните музички инструменти во делото Трета симфонија „Рустика“, оп. 58 за симфониски оркестар на Властимир Николовски 

Тихомир ЈовиќПолифонијата во композицијата Concerto Grosso од Томислав Зографски 

Томе МанчевФормата на вториот став од кантатата „Сердарот“ на Властимир Николовски

Ивана ЈанковМузичките изразни средстви и нивните особености во делото „Псалми“ од Стојан Стојков

 

педагогија

Александар ТрајковскиПедагошката дејност на Стојан Стојков

Ленче НасевНаставник по музичко образование - професија со отворени врати


„Струшка музичка есен“ 2008

4 - 8 септември

Прв симпозиум на работната група на ICTM за музика и танц во Југоисточна Европа

 

Зборник „Струшка музичка есен“ 2008 (на англиски)


„Струшка музичка есен“ 2002 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 2001 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 2000 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1999 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1998 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1997 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1996 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1995 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1994 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1993 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1992 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1991 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1990 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1989 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1987 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1986 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1985 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1984 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1983 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1982 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1981 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1979 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1978 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1976 (програма на манифестацијата)

„Струшка музичка есен“ 1975 (програма на манифестацијата)

(Материјалите од „Струшка музичка есен“ 1975-2002 се добиени од архивата на музикологот Јелица Тодорчевска)