News

  • Објавени компакт дискови на композиторите..

    „Од композиторскиот опус“ е насловот на двата компакт дискови посветени на творештвото на македонските композитори Сотир Голабовски и Драгослав Ортаков што ги објави Сојузот на композиторите на Македонија - СОКОМ.

    Read more